Firma Godna Zaufania

Bezpieczeństwo

Kliknij i pomóż

Polityka prywatności

Polityka prywatnościNiniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.multiprodukt.pl  , zwanego dalej „Sklepem internetowym”.


Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu internetowego.

 

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych Klientów jest Multiprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75–846) przy ul. Słowiańskiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363312, posiadająca nr NIP: 669-25-02-470, REGON: 320886450, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł w całości wpłaconym, właściciel Sklepu internetowego, dokonującego sprzedaży Towaru za jego pośrednictwem bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

Zbiór danych osobowych prowadzony przez Sprzedawcę został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 101572


 

Zakres zbierania danych

 

 


Sprzedawca zbiera dane osób korzystających ze Sklepu internetowego, za pośrednictwem którego dokonuje sprzedaży Towaru w sposób określony w Regulaminie.

 

W celu złożenia Zamówienia Klient podaje dane umożliwiające jego realizację, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

 

 

Cel zbierania danych


 

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

 

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

 

 

Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Prawo dostępu

 

Klient posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.


Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w wypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 

 

 

 

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

 

Mechanizm Cookies


Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookies zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Sklep internetowy do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Sklepu internetowego.

 

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu internetowego będzie do co zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.


Cookies innych użytkowników


 

 

 

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.

 

W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu internetowego mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.


Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


 

Google Analytics


 

 

 

 

Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies, które generują informacje na temat korzystania z witryny (wraz z adresem IP Klienta) i przekazują je spółce Google. Google przechowuje informacje na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 

 

Adres IP


 

 

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu internetowego, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu internetowego.

 

 

Dostęp do danych osób trzecich

 

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu internetowego, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyłączenie odpowiedzialności


Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu internetowego komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy.

 

Kontakt z nami


Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na mailowy adres Administratora danych: administracja@multiprodukt.pl 

 

 

 

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.Data: 18.11.2011 r.

Koszyk

wartość 0,00 zł

Kontakt Infolinia

94 351 90 04 Infolinia

533 265 470 Sieć komórkowa

shop multiprodukt.pl  e-mail

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Register.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

 

© 2017 Multiprodukt Sp. z o.o. All rights reserved 

 

   

Click Shop | Hosting home.pl