Firma Godna Zaufania

Bezpieczeństwo

Kliknij i pomóż

Regulamin zakupów


 

§1.

Wstęp

1. Regulamin określa warunki sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym: www.multiprodukt.pl.

2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

2.1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2.2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),

2.3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926),

2.4. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176),

2.5. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

3.1. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.multiprodukt.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

3.2. Sprzedawca – Multiprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75–846) przy ul. Słowiańskiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363312, posiadająca nr NIP: 669-25-02-470, REGON: 320886450, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł w całości wpłaconym, będąca właścicielem Sklepu Internetowego.

3.3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie internetowym;

3.4. Konsument - osoba fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.5. Towar – rzeczy ruchome w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.6. Zamówienie – procedura zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego bez jednoczesnej obecności stron, obejmująca wybór Towaru, płatności oraz dostawy.

3.7. Rejestracja – procedura przekazania Sprzedawcy Danych osobowych niezbędnych dla założenia Konta.

3.8. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne konto Klienta, umożliwiające Klientowi dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym.

 

3.9. Dane osobowe – dane osobowe Klienta podane przy dokonywaniu Zamówienia, służące jego realizacji.

3.10. Cena – cena Towaru brutto podana w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).

3.11. Koszyk – formularz elektroniczny za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.

3.12. Płatność – działanie polegające na zapłacie należności za zakupiony Towar, zgodnie z opisem Towaru oraz wybraną przez Klienta opcją płatności.

 

§2.

Ogólne warunki

1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Do złożenia zamówienia niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.

2. Poprzez złożenie Zamówienia Klient akceptuje postanowienia Regulaminu oraz jego załączników, stanowiących jego integralną część.

3. Wszelkie treści będące zawartością Sklepu internetowego są prawnie chronione i prawa do nich przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

4. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie Towary oferowane przez niego w Sklepie internetowym są wolne od wad prawnych oraz że zostały wprowadzone do obrotu w sposób legalny.

5. Klient może dokonywać jednorazowego zakupu Towarów bez dokonywania Rejestracji lub przy wykorzystaniu Konta.

6. Poprzez złożenie Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.

 

 

§3.

Konto

1. W celu założenia Konta Klient dokonuje Rejestracji.

2. Rejestracja jest bezpłatna.

3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym http://multiprodukt.pl/login.html

4. W formularzu rejestracyjnym Klient obowiązany jest podać dane niezbędne dla założenia Konta.

5. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny.

6. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji i umożliwia Klientowi korzystanie z Konta.

7. Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach niezbędnych dla korzystania z Konta.

8. Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności dokonywanie Zamówień, pobieranie faktur VAT w formie elektronicznej, przeglądanie historii zakupów.

9. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że Klientem jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

10. Login oraz hasło mają charakter poufny.

§4.

Zawarcie umowy sprzedaży, zwrot

1. Celem złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru, z podaniem jego ilości, wyborem formy dostawy oraz formy płatności.

2. Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Zakup poszczególnych Towarów może odbywać się jedynie w całych opakowaniach fabrycznych (paczkach) i ich wielokrotnościach. Informacja o ilości jednostek znajdujących się w opakowaniach znajduje się w opisie każdego Towaru doliczana jest automatycznie w Koszyku.

4. Wiążąca Klienta oraz Sprzedawcę jest cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail link, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie złożenia Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia pomiędzy Stronami zostaje zawarta prawnie wiążąca umowa sprzedaży.

6. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

7. Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną oraz zawierać aktualne dane Klienta. Oświadczenie należy przesłać drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca wskazuje adres zwrotu zamówionych produktów.

8. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 7-8 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży, w tym dowodem zakupu. Koszty wysyłki ponosi Klient. Zwrot wpłaconych środków nastąpi tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności.

9. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu Sklepu internetowego, jego Cen (w tym udzielania rabatów) oraz kosztów dostawy, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu w złożone przez Klienta Zamówienie.

 

§5.

Płatności oraz realizacja zamówienia

1. Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:

1.1. Przelew bankowy – w tym przypadku zamówiony Towar rezerwowany jest w magazynie Sprzedawcy, producenta lub zostaje zlecona jego produkcja. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Klienta przesyłane jest potwierdzenie zawierające informację o numerze zamówienia, rachunku bankowym Sprzedawcy (w załączniku jako faktura Pro-Forma). Po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty Towar znajdujący się w magazynie Sprzedawcy zostaje zapakowany oraz wysłany. W przypadku, gdy Towar nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca zleca wysłanie Towaru z magazynu producenta Towaru. Przy zakupie towarów z dłuższym terminem dostawy (zlecenie produkcji zamówionych Towarów) Klient obowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% (trzydzieści procent) wartości wskazanej w fakturze Pro-Forma. Pozostała część należności jest uiszczana przez Klienta przed wysyłką Towaru.

1.2. Za pobraniem – Klient uiszcza należność przy odbiorze Towaru dostarczonego przez firmę kurierską lub spedycyjną. Do zamówienia zostanie doliczona jednorazowo kwota 99,00 zł. Opcja płatności za pobraniem jest możliwa jedynie przy złożeniu Zamówienia o wartości powyżej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i obowiązuje tylko dla wybranych produktów. Zamówienie będzie zrealizowane po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości min. 30% wartości zamówienia.

1.3. Przy odbiorze – Klient uiszcza należność w kasie Sprzedawcy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

1.4. Zakup na raty – system zakupów ratalnych w Sklepie internetowym obsługuje Santander Consumer Bank. Sprzedaż ratalna odbywa się w oparciu o odrębną „procedurę udzielenia kredytu ratalnego eKredyt Santander”. Przy sprzedaży ratalnej Klient składa wniosek o kredyt ratalny eRaty Santander. Szczegóły sprzedaży ratalnej określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank

1.5. Płatności Online za pośrednictwem firmy eCard:

 System autoryzacji kart płatniczych umożliwia przyjmowanie płatności z całego świata. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

- ePrzelewy usługa ta polega na udostępnieniu sklepowi internetowemu możliwości łatwego przyjęcia płatności online.

2. Zamówiony Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej na terenie całego kraju. Klientów obciążają koszty wysyłki zgodnie z informacją zawartą w ,,koszyku,, podczas dokonywania zakupów.

3. W skład kosztów dostawy nie wchodzą koszty wniesienia oraz rozładunku Towaru.

4. Czas realizacji Zamówienia podany w opisie Towaru uzależniony jest od stanu magazynowego Sprzedawcy. Przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca poinformuje o dostępności Towaru oraz terminie realizacji Zamówienia. Zamówienia Towarów znajdujących się na stanie magazynowym Sprzedawcy realizowane są w terminie do 3 (trzech) dni roboczych.

§6.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:

2.1. złożone są pisemnie przez Klienta na adres jego siedziby;

2.2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Sprzedawcy;

2.3. dostarczone są do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT);

2.4. są podpisane i zawierają aktualne dane Zamawiającego.

3. Sprzedawca nie rozpatruje reklamacji złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten może ulec wydłużeniu; o czym kupujący zostanie powiadomiony. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę, w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

.

§7.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 

§8.

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.multiprodukt.pl w formie elektronicznej, umożliwiającej jego ściąganie, zapisywanie oraz przechowywanie.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. w celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Klient posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną ( utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy lub samodzielnie usunąć Konto.

 

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Polityka PrywatnościKoszyk

wartość 0,00 zł

Kontakt Infolinia

94 351 90 04 Infolinia

533 265 470 Sieć komórkowa

shop multiprodukt.pl  e-mail

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Register.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

 

© 2017 Multiprodukt Sp. z o.o. All rights reserved 

 

   

Sklep internetowy od home.pl